Terapie

     Regrese nebo regres (lat. regressus, od regredior, ustupuji) obecně znamená pohyb zpět, ústup, návrat.

     Hned na úvod bych ráda podotkla, že nepracuji hlubinnou regresní terapií. Pracuji v napojení na jemnohmotný svět. Tato metoda mi byla postupně předána mým průvodci. Mohu pracovat s kýmkoliv. Jedinou podmínkou je, aby byl klient ochoten na sobě pracovat, přijmout zodpovědnost za svůj současný stav a udělat ve svém životě změny.

     Regresní terapie tedy znamená návrat zpět. Kam? Do příčiny, jejíž důsledek zažíváme v současném životě, a to jako nemoc, psychické či emocionální problémy. Nic, co se v našem životě děje, není náhoda. Vše je výsledkem našeho rozhodování v naší minulosti.

     Každý problém, a to v jakékoliv oblasti života, každá nemoc má svou příčinu. Problémy ve vztazích, zdravotní problémy poukazují na nerovnováhu těla a ducha. Je to upozornění, co máme v přístupu k sobě samým změnit.

     Každý člověk by měl svým životem procházet tak, aby byl v harmonii se sebou samým. Vše, co se v našem životě děje, jsou zkoušky "přijetí" nebo "odporu" tvořivé energie života. Tato energie je naše prapodstata. Je to to, co v si nás uvědomuje své bytí, bytí Já jsem.

     Pokud je člověk vědomý svého Já a jedná v jeho zájmu, pak  plyne s proudem života. Vědomí, že všechno v našem životě se děje z důvodu, abychom něco pochopili a něčemu se naučili v zájmu nejvyššího dobra je vírou v život sám.

     Zpronevěříme-li se této víře pomocí strachu, lítosti, bolesti, nenávisti, arogance či jiných negativních projevů a stavíme se do role oběti či viníka, pak dochází z důvodu nepochopení, k nerovnováze. Jelikož negace převažují nad harmonií, vzniká disharmonie, kterou  jsme vždy schopni vnímat, ale ne vždy ji bereme na vědomí. Tato disharmonie se usazuje v našem těle jako energeticko-emocionálně-mentální bloky.

     Vnímáme ji formou myšlenky, pocitu či energetickéko úbytku- únavy. Pokud těmto pocitům nevěnujeme dostatek pozornosti a nadále se v životě zaměřujeme na  svou roli oběti, pak životu nezbývá nic jiného, než přistoupit k dalším, důraznějším opatřením, abychom konečně pochopili, co máme ve svém životě změnit a aby byla opět nastolena rovnováha.

     Proč? Co děláme s malým dítětem, které neposlouchá a dělá věci, které mu mohou ublížit? Napomeneme ho jednou, dvakrát, třikrát, pak jej okřikneme, a pokud opět neposlouchá, dáme mu na zadek. A s námi je to to samé. Pokud nenasloucháme  sami sobě, pak dostaneme „na zadek“ v podobě nemoci, abychom si konečně uvědomili, co nemáme dělat sobě samým.

     Každý problém ve vztazích či druh a místo projevu nemoci nejsou náhodné. Není náhoda, že se se k nám někdo chová určitým způsobem, že ve vztahu řešíme právě tyto problémy... Není náhoda, že trpíme právě danými zdravotními problémy, že máme nemocná kolena, není náhoda, že nás zlobí žlučník, není náhoda, že se nemůžeme ohnout a není náhoda, že trpíme rakovinou... atd.

     Každý člověk v našem životě nám nastavuje zrcadlo nás samotných. Jak se chováme k sobě samým, tak se k nám chovají druzí, takové jsou naše vztahy s ostaními. V nemoci je každý orgán těla sy,bolem určité oblasti našeho života. Místo, kde se nemoc nachází, nám ukazuje, na co se máme ve svém životě zaměřit, co máme pochopit a změnit, abychom se uzdravili. Pokud je pochopena příčina nemoci či problému ve vztazích a nastolena rovnováha, pak důsledku = konfliktu či nemoci v našem životě již není zapotřebí.

     K pochopení příčiny nemoci či jiných vztahových problémů v životě používám regresní metodu fungující na energeticko- emocionálně- mentální úrovni. Jedná se o velmi účinnou metodu s trvalými výsledky, která je založena na jednoduchém principu "zpracování příčiny = odstranění následku. "

     Klienta postupně uvedu do uvolněného stavu, sedí v křesle, oči má zavřené. Po napojení na energie, začnu postupně  klientovi  sdělovat, co vnímám o jeho životě, jeho vztahu k lidem, k sobě samému. Poté dostávám další informace a začneme zpracovávat to, co vystupuje jako nezpracované. Tím, že pracuji s průvodci, vychází na povrch pouze ty informace a bloky, na které je klient už připraven.

     Jsou pokládány otázky, které vedou k rozkrytí příčiny problému či nemoci. Po každé položené otázce klientovi  přichází  odpověď jeho těla v podobě myšlenek, obrazových symbolů či výjevů z minulosti... Pokud je pro něj zážitek z minulosti příliš traumatizující, sděluji informace já a tělo klienta na ně reaguje emocemi či pocity těla. Zablokované emoce se ozývají a chtějí být zpracovány.

     Zážitky, které prožijeme a nepochopíme, nepřijmeme z nich poznání a neproměníme je ve zkušenost, zablokují v nás emoce, které jsme s touto situací zažili a nezpracovali. V okamžiku, kdy v budoucnosti  zažíváme podobnou situaci, emoce se opět ozývají, snaží se uvolnit, protože mají být konečně zpracovány. Bez pochopení příčiny, proč se daná věc stala a zpracování emocí s ní související, nelze zážitek proměnit ve zkušenost a my nedojdeme k poznání. Pokud pouze pochopíme, proč se situace stala, ale neodblokujeme stagnující emoce, pak je to pouze polovina práce. Proč? Protože jsme problém zpracovali pouze na mentální úrovni, ale emocionální úroveň, která je hlubší, jsme nechali být.    

     Příčina  problémů či nemoci je vždy v  minulosti. V mládí, dětství, může sahat až do doby početí. Mohou se však vyskytnout karmické problémy, kdy příčina sahá do  minulých životů. I s tímto se při terapiích setkávám. 

     Veškeré negativní vzorce chování, které jsme ve svém životě přijali za své a používáme je, negativní prožitky či  traumata zanechávají v našem těle stagnující energetické bloky, které mohou přerůst až v závažná onemocnění.

    Během terapie dochází ke klientovu pochopení  a zpracování příčiny problému. Díky vlastnímu prožitku je schopen si  vše  uvědomit, což je  pro zpracování příčiny zcela nezbytné.  S mou pomocí dokáže správně pochopit a následně i odstranit energetické bloky, které se  v těle vytvořily na základě negativních zkušeností, které prožil.  Příčina je uvolněna, není důvod setrvání následku. Problém mizí. Uvolňuje se stagnující energie, která se doposud  v těle hromadila...

 

       Pomocí  TOP  lze odstranit - napravit, uvědomit si příčinu například:

- Neshody či problémy ve vztazích- chování ostatních k nám.

- Traumatické zážitky jako je  prožitý šok, trauma z rozvodu či rozchodu, smrt blízké osoby, pocit samoty,  odloučení, pocit zbytečnosti, syndrom vyhoření,  strach ze smrti, sebevražedné sklony.

- Neschopnost najít si partnera.

- Uvolnění emocionálních problémů jako je sebelítost, deprese, smutek, zloba, nenávist, hněv, žárlivost, závist, jakoukoliv  obavu, strach či úzkost.

- Neschopnost najít si práci, přitáhnout hojnost do života. 

- Zdravotní problémy působící bolest na fyzickém těle jako jsou bolesti zad a páteře, migrény, bolesti kolen, zánětlivá onemocnění, nádorová onemocnění atd.

- Nemoci psychického původu jako- problémy mentální anorexie  či bulimie, alergie a další.

      Vzhledem k tomu, jak klienti následně reagují na terapii a jak se cítí, pokládám ji za velice úspěšnou, a to právě proto, že se na ni bezprostředně podílejí, jak svým prožitkem, tak i nápravou. Během velmi krátké doby dochází k trvalému odstranění problému či zlepšení stavu. Pouze tehdy pochopíme-li příčinu problému, zpracujeme ji a pustíme, teprve pak není třeba jejího důsledku, což je onen řešený problém či nemoc.

      Je mylné se domnívat, že  se člověk může zbavit problémů či nemoci bez toho, aby k tomu sám přispěl. Jsou lidé, kteří očekávají, že přijdou k léčiteli, ten na ně položí své ruce a nemoc či problém bude odstraněn, bez toho aniž by proto museli cokoliv udělat. Ano, může se to stát, že nemoc po takové léčbě odezní, problém ze života odejde. Ale pokud nedošlo k pochopení a nápravě je více než pravděpodobné, že se po nějaké době vrátí, a to buď ve stejné, nebo jiné horší podobě, protože opakovaná lekce je vždy tvrdší.

      Z tohoto důvodu ti, kteří se snaží lidem pomoci bez pochopení příčiny, byť s těmi nejlepšími úmysly, provádějí svým klientům medvědí službu. Odstraňují důsledky lekce, které nejsou pochopeny a zpracovány, a proto u klienta nemůže dojít k nápravě. Ten, žijící ve stejných zajetých kolejích, dál dělá chyby, které k problému vedly, a protože už napomenut byl ve formě problému, je nutno přikročit k dalšímu "plácnutí" života, aby konečně k nápravě došlo. Pak se lekce zopakuje, a ta je důraznější, než ta předchozí. Proto takto vedená terapie nemá buď žádného, nebo dlouhodobějšího účinku.

       Nejsou zázrační léčitelé, kteří vás navždy zbaví bolesti a utrpení. To jsou jen přežité a mylné názory. O tom, že někdo udělá zázrak a já se uzdravím, že někdo jiný, než já, může změnit můj život, jsou přesvědčeni pouze lidé, kteří si nejsou vědomi zodpovědnosti za svůj život, a tuto odpovědnost přenášejí na druhé. Ti ve svém životě nemohou trvale nastolit změny, dokud svou odpovědnost za něj nepochopí. A jsou to právě tito lidé kteří říkají, že jim nic nepomáhá. Čekají totiž, že pomoc přijde od někoho bez jejich přičinění.

     Dobrý terapeut  je ten, kteří vám pomůže pochopit příčinu a  nastartovat ozdravné procesy vašeho těla. Vy sami jste katalyzátory svého uzdravení. Pouze a jen vy samotní můžete být sami se sebou v harmonii.   

       Proto si buďte vědomi toho, že pokud sami nepřispějete svým pochopením a přístupem k dané věci, nemůže dojít ke správnému a trvalému uzdravení nemoci či nápravě problému. To je fakt. Převezměte odpovědnost za svůj život.

     Sami jsme tvůrci našeho zdraví, sami jsme tvůrci našeho života...